Vedtægter for Vindinge Rideklub


Vedtægter vedtaget på generalforsamling 16. marts 2022

Formål og organisering

§1

Vindinge Rideklub er stiftet den 19.Januar 1976 og er hjemhørende i Roskilde kommune.

§2

Vindinge Rideklub driver et ridecenter med faciliteter for private opstaldere samt rideskole med tilbud om praktisk og teoretisk rideundervisning.

Vindinge Rideklubs formål er at fremme interessen for ridesporten gennem:

Et bredt udbud af undervisning inden for ridesportens hoved-discipliner dressur, spring distanceridning, military og breddeaktiviteter som ponygames mv.

Undervisning, der dels sikrer de grundlæggende ridefærdigheder, dels udfordrer øvede ryttere og som fokuserer på kontinuerlig talentudvikling.

Afholdelse af ridekonkurrencer inden for hoved-disciplinerne og på flere niveauer.

Alt for at bidrage til, at kendskabet til og interessen for ridesport udbredes navnlig til børn og unge i Roskilde Kommune og omegn.

Klubbens formål kan alene ændres ved beslutning på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§3

Vindinge Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Medlemskab og kontingent  

§4

Vindinge Rideklub kan optage aktive senior- og juniormedlemmer, der har stemmeret og valgret efter reglerne i §11, samt passive medlemmer, der ligeledes har stemmeret og valgret efter reglerne i §11.

Seniormedlemmer er aktive medlemmer over 25 år, som må deltage i klubbens aktivitetstyper, indløse facilitetskort og deltage i ridekonkurrencer under klubbens navn

Juniormedlemmer er aktive medlemmer under 25 år (indtil det kalenderår, hvori de fylder 25 år), som må deltage i alle klubbens aktivitetstyper, indløse facilitetskort og deltage i ridekonkurrencer under klubbens navn. 

Passive medlemmer er medlemmer der ønsker at støtte klubben økonomisk og ved afholdelse af arrangementer. Passive medlemmer kan ikke deltage i ridekonkurrencer under klubbens navn eller deltage i klubbens ridesportslige aktiviteter, men kan godt deltage i klubbens øvrige aktiviteter. Passive medlemmer kan ikke indløse facilitetskort. 

Vindinge Rideklub kan optage stævnemedlemmer, der alene kan deltage i ridekonkurrencer under klubbens navn. Stævnemedlemmer har hverken stemmeret, valgret, ret til at deltage i klubbens aktiviteter eller til at indløse facilitetskort. 

Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Indmeldelse via Vindinge Rideklubs hjemmeside betragtes i den forbindelse som en skriftlig anmodning til bestyrelsen – dog kræver optagelse af umyndige tillige samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar.

§4a

Æresmedlemmer kan udnævnes på en generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Indstillingen kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning, og vedtagelse kræver da en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.

Hæftelsesforhold

§5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Kontingenter

§6

Medlemskontingenter for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen, og ændringer i kontingentstrukturen, herunder kontingenters størrelse, forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent årligt forud med frist for betaling pr. 1. Januar

For passive medlemmer og stævnemedlemmer opkræves medlemskontingent forud en gang årligt med frist for betaling pr. 1. januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt evt. kontingentpåløb.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på øvrige kontingentsatser eksempelvis facilitetskort og kontingenter for rideundervisning, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

Karantæne ved usportslig optræden mv.

§7

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdel af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. 

Bestyrelsesmedlemmer, der har en personlig eller ideel interesse i udfaldet af afstemningen kan erklæres inhabile eller selv erklære sig inhabile, hvorefter en suppleant deltager i afgørelsen.

Under karantæne er medlemmet fortsat kontingentpligtig.

§7a

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, hvor blanke stemmer tæller som afgivne. Medlemmet har krav på at være til stede og skal gives mulighed for at fremsætte sine bemærkninger.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§7b

I det af § 7 a omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

Bestyrelsen  

§8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 og maksimalt 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen i henholdsvis lige og ulige år.

Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år og halvdelen i ulige år. Der vælges således hvert år henholdsvis 1-2 eller 2-3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Der vælges 2 bestyrelsessupleanter for 1 år ad gangen.

Medlemmer under 18 år alene vælger 2 juniorrepræsentanter for 1 år ad gangen samt 1 juniorsuppleamt for 1 år ad gangen. De valgte må ikke være fyldt 18 år i det år, de vælges. Ansatte i klubben kan gerne indvælges som juniorrepræsentanter, idet disse ikke må deltage i beslutninger i økonomiske anliggender.

Herudover vælger generalforsamlingen 2 revisorer for 1 år.

Følgende medlemmer kan ikke indvælges i bestyrelsen: Ansatte på etablissementet, andre klubansatte og personer med familiemæssig tilknytning til allerede valgte bestyrelsesmedlemmer. Undtaget er klubansatte på timeløn med maks 10 timer pr måned dog må disse ikke være tilstede under drøftelse af personaleforhold ved bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder suppleanterne i bestyrelsen i den rækkefølge, hvori de er valgt. Efter indtræden konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler opgaver blandt sig iht. interesser og kompetencer.

Bestyrelsen nedsætter i samarbejde med medlemmerne og efter behov et antal udvalg – hvert med et bestyrelsesmedlem som formand. Hvert udvalg udarbejder forslag til en funktionsbeskrivelse med angivelse af arbejdsområde, beføjelser og økonomiske rammer.

Forslaget skal godkendes af bestyrelsen og er gældende indtil bestyrelsen træffer en anden beslutning.

Suppleanterne kan i øvrigt deltage i drøftelserne på bestyrelsesmøderne, men har alene stemmeret ved valgte bestyrelsesmedlemmers evt. forfald.

Klubbens daglige leder kan af bestyrelsen orienteres eller indkaldes til drøftelse i relation til beslutninger, som vedrører drift og etablissement.

Bestyrelsesmøder

§9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøder kan i øvrigt fastsættes efter behov.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med mindst 7 dages varsel med forslag til dagsorden. 

Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, se dog §7. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende og i dennes fravær næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen, næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og udarbejder et beslutningsreferat, som tilsendes bestyrelsesmedlemmerne efterfølgende til godkendelse og underskrift på efterfølgende bestyrelsesmøde.

Forhandlinger med offentlige myndigheder vedr. køb og salg skal føres til protokol, og underskrives af klubbens forhandlere på stedet ved forhandlingernes afslutning. På førstkommende bestyrelsesmøde tilslutter bestyrelsen sig protokollen.

§ 10

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv i alle anliggender. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/-næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 11. 

Der bør ikke meddeles eneprokura.

Generalforsamling

§11

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år i marts. Tid og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden offentliggøres for klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel ved mail, opslag på rideklubben og annonceres på klubbens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt og skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. 

Indkomne forslag samt forslag fra bestyrelsen og navnene på de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, senest 7 dage før generalforsamlingen.  

Medlemmer har stemmeret fra fyldt 15 år, (for medlemmer under 18 dog undtaget i økonomiske afstemninger) og er valgbare til bestyrelsen fra fyldt 18 år, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

En tilstedeværende forældre/værge kan stemme på vegne af et medlem under 15 år (og for medlemmer under 18 år i økonomiske afstemninger), hvis medlemmet har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. 

Afstemning

Der kan stemmes ved fuldmagt. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre et bestyrelsesmedlem eller mindst 2 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. På generalforsamlingen vælges personer ved almindelig stemmeflerhed, jfr. Dansk Rideforbunds definition. Står stemmerne lige bortfalder forslaget.

Øvrige beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, bortset fra beslutninger i henhold til §7, §7b og §12.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formanden aflægger beretning
 4. Kassereren foreligger det reviderede regnskab
 5. Kassereren forelægger til godkendelse kontingent og orienterer om budgettet for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse jfr. §8: 
  1. Valg af formand, ulige år
  2. Valg af kasserer, lige år
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  4. Valg af 1. og 2. Suppleant for 1 år
  5. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år
 8. Evt.

Der udfærdiges et fyldestgørende referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigent og bestyrelsen.

Vedtægtsændringer

§ 12

Til forandring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Bestyrelsen kan udsende forslag til ændrede vedtægter til skriftlig afstemning blandt medlemmerne.

Enhver ændring af vedtægterne indberettes til Dansk Rideforbund.

Regnskabsåret

§ 13

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 14

Når Bestyrelsen anser det for nødvendigt, kan den med mindst 8 dages varsel skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Ligeledes indkalder bestyrelsen skriftligt med 8 dages varsel til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Det senest opgivne medlemstal til DRF er afgørende ved beregningen. Den ekstraordinære generalforsamling skal, hvis betingelserne er opfyldte, finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Opløsning

§ 15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen herefter vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for Dansk Rideforbunds distrikt 3.

Nærværende vedtægter træder i kraft den 25/03-2019 dato og erstatter med de indarbejdede ændringer Vindinge Rideklubs tidligere vedtægter.